نگاه قشنگ


نگرانم..نگرانم....

 

 

کام جهان از تو و اين سوز نهان از من

عيش مدام از تو و اين اشک روان از من

ناله ی شب ها ز من و بزم طرب از تو

بخت جوان از تو و غمهای جهان از من

نگرانم نگرانم که تو يار دگرانی

تو عزيز من و اما به کنار دگرانی

 

 

بگذر ديگر زجان من رسوا شدم جانا

ديگر من هم بجان تو شيدا شدم جانا

بگذشته ز مستی از می زدگانم

رسوايی جمع رسوا شدگانم

نگرانم نگرانم که تو يار دگرانی

تو عزيز من و اما به کنار دگرانی

چه کرده ام چه گفته ام کاين عمر گرامی

با غم بسر آرم

با کار کسی من کاری که ندارم

من بيدل عمری تنها بودم

به اميد وصل فردا بودم 

 

*در يافت پوستر با اندازه ی واقعی*

 

 

نگرانم نگرانم که تو يار دگرانی

تو عزيز من و اما به کنار دگرانی

(شعر: معينی کرمانشاهی)

 

 


milad